fbpx
Ślubny Impresariat

Regulamin udziału w kursie na konsultanta ślubnego

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie usługi szkoleniowej „Kurs na Konsultanta Ślubnego”.
 2. Koszt szkolenia wynosi 1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset zł). Dopuszcza się możliwość zapłaty za szkolenie w dwóch ratach, przy czym pierwsza nie może być niższa niż 300 zł, a ostatnia nie może wpłynąć na konto Zleceniobiorcy później niż 3 dni przed planowaną datą kursu.
 3. W przypadku zgłoszenia na kurs z osobą towarzyszącą obu uczestnikom przydzielony zostanie rabat w wysokości 10% naliczony na fakturze osoby towarzyszącej (łącznie 20%).
 4. Punkt 4 niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania jeśli cena kursu objęta jest promocją cenową i wynosi mniej niż określono w pkt 3.
 5. Umowa między Uczestnikiem, a Zleceniobiorcą zostaje zawarta w momencie dokonania opłaty za szkolenie w wysokości co najmniej pierwszej raty, o której mowa w pkt. 3.
 6. Wpłaty należy dokonywać w momencie rejestracji za pomocą dostępnych na stronie metod płatności.
 7. Dopuszcza się możliwość zapłaty należności przelewem. Wtedy za moment rejestracji na kurs uznaje się moment wpływu należności na konto firmy, przy czym jeśli nie nastąpi on najpóźniej niż 3 dni przed szkoleniem Prowadzący ma prawo odstąpić od umowy.
 8. Po potwierdzeniu wpłaty, koordynator szkolenia ma obowiązek potwierdzić wpisanie Uczestnika na listę kursantów na podany w zgłoszeniu adres e- mailowy.
 9. W skład ceny kursu wchodzą: zajęcia, materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą przez okres trwania kursu, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.
 10. Na podany przez Uczestnika adres e-mailowy zostanie przesłany grafik szkolenia nie później niż jeden dzień przed jego rozpoczęciem, na którym zostaną wyszczególnione: daty i godziny zajęć, miejsce szkolenia oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej.
 11. W przypadku braku minimalnej liczby uczestników kursu Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu, jego odwołania lub zaproponowania Uczestnikowi Kursu szkolenia online lub szkolenia indywidualnego, przy czym to ostatnie wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty przez Uczestnika.
 12. Z ważnych powodów Uczestnik może zmienić termin kursu lub też wskazać inną osobę, która w jego miejsce będzie mogła skorzystać z kursu po przedłożeniu pisemnego wniosku do Zleceniobiorcy i nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia.
 13. W przypadku rezygnacji z kursu przez Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni od daty planowanego Kursu Zleceniodawcy przysługuje prawo do zachowania rekompensaty w wysokości 300 zł.
 14. Uczestnik jest zobowiązany do nieutrwalania dźwięku oraz obrazu przebiegu Szkolenia bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy.
 15. Treści wygłaszane podczas kursu oraz wszystkie materiały dostarczone Uczestnikowi szkolenia w formie pisemnej są własnością intelektualną Zleceniobiorcy i są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik akceptuje, że bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy nie ma prawa rozpowszechniać wskazanych powyżej materiałów zarówno w całości jak i we fragmentach, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w żadnej formie: mówionej, audio, wideo, pisanej, drukowanej czy elektronicznej. Przedmiotowy zakaz nie dotyczy cytowania autorów z powoływaniem się na źródło.
 16. Zleceniobiorca zastrzega, a uczestnik akceptuje prawo Zleceniobiorcy do rejestrowania dźwięku oraz obrazu przebiegu szkolenia. Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów w celach promocyjnych, np. na stronie internetowej Zleceniobiorcy.
 17. Uczestnik może nie wyrazić zgody na utrwalenie jego wizerunku na zdjęciach oraz wizerunku i głosu na nagraniach. W takim przypadku Uczestnik musi złożyć Zleceniobiorcy przed rozpoczęciem Szkolenia oświadczenie w formie pisemnej o braku takiej zgody.
 18. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
regulamin-udziau-w-kursie-na-konsultanta-lubnego-lubny-impresariat